مشخصات فنی زایکوسیل

زايکوسيل يک ترکيب ارگانو سيلان مي باشد. اين ترکيب با گروه هاي فعال خود با سطوح معدني ( غير ارگانيک) حاوي گروه هاي سيلانول (Si-OH) مانند سيمان، بتن، سنگ، آجر، بتن مسلح و غيره واکنش داده و باعث تشکيل پيوند سيلوگزان (Si-O-Si) بين سطح و مولکول زايکوسيل مي شود. پيوند سيلوگزان يکي از پايدارترين پيوند ها در طبيعت مي باشد بنابراين زايکوسيل با واکنش سريع با سطوح معدني، موجب ايجاد يک سطح آب گريز پايدار مي گردد. اين پيوند شيميايي که با زايکوسيل ايجاد گرديده است تحت شرايط اتمسفري معمول از بين نرفته و در مجاورت آب آشاميدني نيز بسيار پايدار بوده و جدا نمي شود. بنابراين آب در تماس با سطوح کار شده با زايکوسيل دچار آلودگي نشده و سطح کار شده با زايکوسيل هيچگونه ماده سمي را به داخل آب آشاميدنی وارد نمي نمايد.ترکیبات تشکیل دهنده
alkoxy-alkylsilyl compounds
65-70%
Benzyl Alcohol
25-27%
Ethylene Glycol
3-5%

اطلاعات فنی زايکوسيل
شکل ظاهری
مایع زرد کمرنگ
ویسکوزیته
100-500 cps @ 30℃
وزن مخصوص
1.01 @ 25℃
نقطه اشتعال
> 75℃
نقطه انجماد
5℃
انحلال پذیری
قابل حل در آب
PH
محلول 10% در آب، خنثی یا کمی اسیدی
رقیق کننده
آب آشامیدنی (سختی کمتر از 1000 PPM)
پوشش به ازای یک کیلوگرم
40 تا 60 مترمربع برای سطوح افقی و 60 تا 100 مترمربع برای سطوح عمودی
سطوح قابل اجرا
بتنی، آجری، سنگی، سیمانی و سفالی

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×