بخش کشاورزی

زایدکس به نوآوری در کشاورزی به منظور اطمینان از امنیت غذایی جهانی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی متعهد می باشد. گزارش های سازمان غذای جهانی( فائو) نشان می دهد که تولید مواد غذایی در جهان باید تا سال 2050 به میزان 70 درصد افزایش یابد تا بتواند نیاز های جمعیت روبه رشد در دنیا را برآورده سازد. زایدکس با درنظر گرفتن این موضوع تکنولوژی جدیدی را ابداع کرده که نه تنها عملکرد، کیفیت و زمان نگهداری محصولات کشاورزی را افزایش داده بلکه باعث کاهش مصرف آب و نهاده های شیمیایی نیز می گردد.

زایتونیک (Zytonic)

زایتونیک (Zytonic)

زایتونیک یک تکنولوژی فعال سازی خاک است که تخلخل خاک و ظرفیت نگهداری آب را بهبود بخشیده، به این ترتیب موجب تکثیر طبیعی باکتری ها و قارچ های موجود در خاک می شود.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×