اکسیر شرق؛ واردات فناوری نانو

ضد عريان شدگي آسفالت

مواد ضد عريان شدگي به طور گسترده با قير مخلوط مي شوند تا چسبندگي را در سطح مصالح سنگي افزايش دهند

مواد ضد عريان شدگي بر پايه آمين هاي چرب، آميدو آمين هاي چرب يا ايميدازولين و غيره هستند. مواد ضد عريان شدگي موادي فعال در سطح هستند که کشش سطحي بين قير و مصالح سنگي را اصلاح کرده، با کاهش زاويه تماس امکان خيس شدن مصالح سنگي با قير را فراهم مي آورد. مواد ضد عريان شدگي به مقدار 1% تا 5% بسته به وزن قير استفاده مي شوند.

زايکوسويل يک ترکيب ارگانو سيلان است که گروه هاي سيلانول (Si-OH) تشکيل مي دهد. گروه هاي سيلانول فعال هستند و با گروه هاي سيلانول سطح مواد غير آلي مثل گراويه، خاک، ماسه و غيره پيوند هاي سيلوکزاني (Si-O-Si) تشکيل مي دهند.

زايکوسويل با قير داغ مخلوط شده، با گراويه واکنش داده و قدرت خيس کنندگي و انتشار قيري که به صورت شيميايي اصلاح شده را روي سطح غير آلي گراويه، ماسه و خاک ارتقا مي دهد. زايکوسويل چسبندگي قير به گراويه را نيز افزايش مي دهد. اين محصول با مقدار استفاده 06/0% تا 1/0% به نسبت وزن قير بسيار مؤثر است. اين ماده همچنين سطوح بالايي آسفالت را سخت مي کند و در نتيجه قدرت آسفالت به هم چسبيده را افزايش مي دهد.

 

مقدمه:

مطالعه موردي نانو فناوري زايکوسويل به منظور نشان دادن ظهور يک ماده جديد ضد عريان شدگي صورت گرفته که کاربردي آسان داشته، با قير ترکيب شده و با گراويه غير آلي واکنش مي دهد. اين ماده سختي آسفالت را نيز افزايش مي دهد. اين آزمايشات در محل پروژه فروشگاه هاي ساياجي پورا (Sayajipura) در شهر بارودا در ايالت گجرات هندوستان با استفاده از قير اعمال شده با زايکوسويل و قير معمولي انجام شده است.

 

ويژگي هاي زايکوسويل:

• يک لايه آب گريز مادام العمر روي سطح تمام انواع خاک، مصالح سنگي و ساير مواد غير آلي مورد استفاده در راه سازي ايجاد مي کند.

• واکنش شيميايي منجر به ايجاد پيوند دائمي با مواد بالا شده و گروه هاي سيلانول آب دوست را به پيوند هاي سيلوکزان آب گريز تبديل مي کند.

• پيوند Si-O-Si (پيوند سيلوکزان) پايدار ترين پيوند موجود در طبيعت است.

• براي مدت بيش از 20 سال در برابر تغييرات دما و اشعه فرابنفش خورشيد پايدار است.

• از آن جا که به صورت شيميايي براي هميشه به سطح مي چسبد، شسته نمي شود.

 

عمليات اجرايي محل پروژه:

• 1 تن مخلوط قير داغ (HMA) 100/80 با حرارت غير مستقيم در0C160 تهيه شد.

• 1کيلو گرم زايکوسويل را به HMA اضافه کرديم (1/0).

• HMA را با پمپ سيرکوله هم زديم.

• HMA را روي مصالح سنگي اسپري کرديم.

  

نتايج حاصل در محل پروژه

از قير اصلاح شده با زايکوسويل و قير معمولي جهت انجام آزمايشات ضد عريان شدگي نمونه گيري به عمل آمد. آزمايشات بر اساس روش استاندارد IS6241-1971 در آزمايشگاه GEO TEST در بارودا انجام شد. نمونه ها در 0C40 درآب دي يونيزه غوطه ور شدند. نمونه ها پس از 24 ، 48 ، 96 و 120 ساعت مورد بررسي قرار گرفت.

 

 

باقي مانده قير در بشر شيشه اي:

به دليل کنده شدن قير از مصالح سنگي مقدار زيادي قير به کف بشر شيشه اي مي چسبد در حالي که در مورد قير اصلاح شده با زايکوسويل به کف بشر نچسبيده بود.

نتيجه گيري: نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي و ميداني نشان مي دهد که کار با قير اصلاح شده با زايکوسويل راحت است، هنگام مخلوط شدن در حرارت هيچ بويي ندارد، قدرت چسبندگي را افزايش مي دهد، هنگام مخلوط شدن با قير داغ پايدار ، در مقادير مصرف کمتر هم مؤثر و براي هر نوع گراويه قابل استفاده است.

×
درگاه پرداخت آنلاین شرکت اکسیر شرق

بازدید کننده گرامی؛

از طریق درگاه پرداخت اینترنتی شرکت اکسیر شرق می توانید، تنها با داشتن کارت بانک های عضو شبکه شتاب؛ بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و یا خودپرداز، وجه مورد نظر را به حساب شرکت اکسیر شرق منتقل نمایید.

 

 

 

×